© Shutterstock nuotr.

Mokslininkai: neramus miegas suaktyvina vėžį


Ne­ra­mus mie­gas ska­ti­na pik­ty­bi­nių na­vi­kų au­gi­mą ir di­di­na vė­žio ag­re­sy­vu­mą. To­kios iš­va­dos pri­ėjo ame­ri­kie­čių moks­li­nin­kai. Jų ty­ri­mų re­zul­ta­tai bu­vo pa­skelb­ti žur­na­le “Can­cer Re­search”.

Moks­li­nin­kų ko­man­da iš Či­ka­gos uni­ver­si­te­to nu­sta­tė, kad pra­sta mie­go ko­ky­bė, ku­rią pa­blo­gi­na daž­ni at­si­bu­di­mai, ga­li pa­grei­tin­ti pik­ty­bi­nio na­vi­ko au­gi­mą ir net su­stip­rin­ti li­gos ag­re­sy­vu­mą.

“Tai pir­mas ty­ri­mas, ku­ris pa­de­mons­tra­vo tie­sio­gi­nį ry­šį tarp mie­go ir na­vi­ko au­gi­mo”, – ko­men­ta­vo gy­dy­to­jas Da­vi­das Go­za­lis, pa­grin­di­nis dar­bo au­to­rius.

Eks­pe­ri­men­to me­tu moks­li­nin­kai su­leis­da­vo ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­toms pe­lėms vė­ži­nių ląs­te­lių. Die­ną, kai pe­lės mie­go­da­vo, spe­cia­lis­tai ne­il­gam pa­ža­din­da­vo jas. Grau­ži­kams iš ki­tos – kon­tro­li­nės gru­pės bu­vo leis­ta mie­go­ti ra­miai. Pra­ėjus ke­tu­rioms sa­vai­tėms nuo ty­ri­mo pra­džios moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad pe­lių, ku­rios bu­vo nuo­lat ža­di­na­mos, aug­liai ta­po du kar­tus di­des­ni nei grau­ži­kų, ku­rie mie­go­jo nor­ma­liai.

Ki­to ty­ri­mo me­tu moks­li­nin­kai im­plan­tuo­da­vo aug­lį į pe­lės rau­me­nis. Jis to­liau di­dė­jo, jei­gu gy­vū­nai blo­gai mie­go­jo.

Kaip pa­aiš­kė­jo, ne­ra­mus mie­gas ga­li ge­ro­kai pa­keis­ti im­uni­nės sis­te­mos, ko­vo­jan­čios su vė­žiu. dar­bą. Bū­tent tai da­ro li­gą ag­re­sy­ves­ne. Ne­ra­miai mie­gant or­ga­niz­mas ne­spė­ja at­lik­ti vi­sų at­sta­to­mų­jų funk­ci­jų, ku­rios jam pa­ves­tos nak­ties me­tu, to­dėl žmo­gus jau­čia­si mie­guis­tas, tar­si su­dau­žy­tas, pa­var­gęs.

Ty­ri­mo au­to­riai pa­brė­žia, kad pik­ty­bi­niai na­vi­kai daž­nai ati­ma iš žmo­nių nor­ma­lų mie­gą, tad gy­dy­to­jai tu­rė­tų pa­dė­ti pa­cien­tams jį su­sig­rą­žin­ti, nes tai pa­dė­tų ko­vo­ti su li­ga.

Be to, ser­gan­tiems vė­žiu žmo­nėms moks­li­nin­kai pri­myg­ti­nai re­ko­men­duo­ja ei­ti lai­ku mie­go­ti, prieš mie­gą ne­var­to­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir ka­vos, ne­pri­si­kimš­ti skran­džio, vė­din­ti mie­ga­mą­jį, ne­už­si­sė­dė­ti prie te­le­vi­zo­riaus ar kom­piu­te­rio, prieš gu­lan­tis ne­už­siim­ti ak­ty­via veik­la.

lzinios.lt