jacobtonski.com nuotr.

Mokslininkai nustatė asmeninės erdvės ribas


Žmo­gaus as­me­ni­nės erd­vės ri­bos yra 20-40 cm at­stu­mu nuo jo vei­do. Tai aps­kai­čia­vo ame­ri­kie­čių spe­cia­lis­tai, at­li­kę nau­ją ty­ri­mą.

Šis at­ra­di­mas, kaip pa­brė­žia ty­ri­mo au­to­riai, bus ak­tua­lus ir pra­kti­ko­je tai­ko­mas žmo­nėms, ku­rių pa­grin­di­nis dar­bas – bend­ra­vi­mas. Jei­gu koks nors ob­jek­tas per­žen­gia nu­ro­dy­tą ri­bą, ne­svar­bu, ar tai pa­šne­ko­vo kū­nas, ar ne­gy­vas daik­tas, žmo­gus iš kar­to pa­jun­ta pa­są­mo­nin­gą dis­kom­for­tą.

Per da­ly­ki­nes de­ry­bas to­kia smulk­me­na ga­li tu­rė­ti įta­kos ga­lu­ti­niam spren­di­mui, nes dis­kom­for­to jaus­mas sti­mu­liuo­ja stre­so hor­mo­nų iš­sis­ky­ri­mą, dėl to žmo­gus ga­li su­pyk­ti ar su­sier­zin­ti. Nau­jo­jo ty­ri­mo re­zul­ta­tai bu­vo pa­skelb­ti lei­di­ny­je “Jour­nal of Ne­uros­cien­ce”.

Moks­li­nin­kai ne­rvų sis­te­mos būk­lę ver­ti­no pa­gal an­ke­tas. Jas už­pil­dy­ti pa­siū­lė dviem gru­pėms ti­ria­mų­jų, ku­rių kiek­vie­no­je bu­vo po 100 žmo­nių. Vie­no­je gru­pė­je žmo­nėms as­me­ni­nės erd­vės nie­kas ne­trik­dė, o an­tro­jo­je tai da­ry­ta nuo­lat.

Eks­per­tai pa­brė­žia, kad žmo­gus su­irz­ta ne­prik­lau­so­mai nuo to, kas jį trik­do – kie­no nors ran­ka ar įky­ri mu­sė.

Moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad ti­ria­mie­ji iš gru­pės, ku­rio­je 20-40 cm at­stu­mu nuo vei­do ne­bu­vo pa­žei­džia­ma as­me­ni­nė erd­vė, bu­vo ma­žiau su­sier­zi­nę ir su­py­kę ne­gu ki­tos gru­pės da­ly­viai. Be to, vis­kas, kas vy­ko už šios 20-40 cm ri­bos, nie­kaip ne­vei­kė ti­ria­mų­jų būk­lės. Pa­sak eks­per­tų, kon­kre­ti as­me­ni­nės erd­vės ri­ba ga­li skir­tis, ir tai pri­klau­so nuo pra­di­nės ne­rvų sis­te­mos būk­lės.

“Jei­gu žmo­gus ra­maus bū­do, jo as­me­ni­nės erd­vės ri­ba ga­li bū­ti maž­daug 22 сm nuo vei­do. Jei­gu kal­ba­ma apie im­pul­sy­vų as­me­nį, jam ši ri­ba tu­ri bū­ti ati­trauk­ta iki 37 сen­ti­me­trų. Mū­sų tes­tuo­ja­mo­je gru­pė­je bu­vo skir­tin­go cha­rak­te­rio žmo­nių, ta­čiau ne­nus­ta­tė­me nė vie­no, kam as­me­ni­nės erd­vės ri­ba bu­vo to­liau už nu­ro­dy­tą­sias”, – pa­žy­mi dar­bo au­to­riai.

No­rint pra­ktiš­kai nu­sta­ty­ti žmo­gaus as­me­ni­nės erd­vės ri­bas, ga­li­ma pri­tai­ky­ti ga­na stan­dar­ti­nį ro­dik­lį, o bū­tent – mirk­sė­ji­mą. Pa­žei­dus as­me­ni­nės erd­vės ri­bas žmo­gus bū­ti­nai ims mirk­sė­ti.