cartoon-clipart.com nuotr.

Mokslininkai nustatė: cinizmas padidina silpnaprotystės išsivystymo riziką


Moks­li­nin­kai nu­sta­tė, jog ci­niš­kas po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą se­nat­vi­nės silp­nap­ro­tys­tės ri­zi­ką pa­di­di­na net ke­lis kar­tus.

Nau­jau­sio ty­ri­mo re­zul­ta­tai bu­vo pa­skelb­ti žur­na­le “Ne­uro­lo­gy”. Anks­tes­niuo­se ty­ri­muo­se moks­li­nin­kai jau sie­jo ci­niz­mą su šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų iš­si­vys­ty­mo ri­zi­ka. Šiuo at­ve­ju Ry­tų Suo­mi­jo­je esan­čio Kuo­pi­jo uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai nu­spren­dė iš­siaiš­kin­ti, kaip ci­niš­kas po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą įta­ko­ja de­men­ci­jos iš­si­vys­ty­mą vy­res­nia­me am­žiu­je.

Per ty­ri­mą, ku­ris tru­ko 8 me­tus, moks­li­nin­kai ste­bė­jo 1449 žmo­nes, ku­rių vi­du­ti­nis am­žius bu­vo 71 me­tai.

Vi­si da­ly­viai tu­rė­jo at­sa­ky­ti į an­ke­tos klau­si­mus, ku­rie lei­do nu­sta­ty­ti jų ci­niz­mo ly­gį. Ti­ria­mie­siems rei­kė­jo pa­tvir­tin­ti ar pa­neig­ti to­kius tei­gi­nius, kaip, pa­vyz­džiui: “aš ma­nau, kad dau­gu­ma žmo­nių me­luo­ja”, “nie­kuo ne­ga­li­ma ti­kė­ti”, “Dau­gu­ma žmo­nių grei­čiau me­luos, kad gau­tų nau­dos sau”.

Iš 164 ty­ri­mo da­ly­vių, ku­riuos au­to­riai pri­sky­rė ci­ni­kų gru­pei, 46-iems iš­ryš­kė­jo Alz­hei­me­rio li­gos po­žy­miai. Žmo­nėms, ku­rie la­bai pa­si­ti­kė­jo ap­lin­ki­niais, de­men­ci­ja iš­si­vys­ty­da­vo žy­miai re­čiau. Iš­ana­li­za­vę gau­tus duo­me­nis moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad se­nat­vi­nės de­men­ci­jos iš­si­vys­ty­mo ri­zi­ka ci­ni­kams bu­vo net 3 kar­tus di­des­nė lyu­gi­nant su tais ty­ri­mo da­ly­viais, ku­rie ne­pa­si­žy­mė­jo ci­niš­ku po­žiū­riu į gy­ve­ni­mą. Moks­li­nin­kai at­siž­vel­gė ir į to­kius se­nat­vi­nės silp­nap­ro­tys­tės iš­si­vys­ty­mo ri­zi­kos fak­to­rius, kaip di­de­lis krau­jo­pū­dis, pa­di­din­tas cho­les­te­ro­lio kie­kis krau­jy­je ir rū­ky­mas.

“At­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai įro­do, kad psi­cho­lo­gi­nis nu­si­tei­ki­mas ap­lin­ki­nių žmo­nių ir aps­kri­tai – gy­ve­ni­mo at­žvil­giu tu­ri įta­kos svei­ka­tai”, – ko­men­ta­vo ty­rė­ja dr. An­na-Mai­ja Tolp­pa­nen.

Jos nuo­mo­ne, da­bar me­di­kams bus pa­pras­čiau kon­tro­liuo­ti to­kias li­gas, kaip, pa­vyz­džiui, Alz­hei­me­rio li­ga.

Ne­pai­sant šių re­zul­ta­tų, ci­niš­kas po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą ne­bu­vo su­si­jęs su pa­di­dė­ju­sia mir­tin­gu­mo ri­zi­ka – šis ro­dik­lis ti­ria­mų­jų pog­ru­piuo­se bu­vo pra­ktiš­kai toks pats.

lzinios.lt